no-img
پایان نامه مهندسی صنایع

پایان نامه نقش ديپلماسي رسانه ای ( صدا و سيما) در هدايت افکار عمومي در سياست خارجي


پایان نامه مهندسی صنایع

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه نقش ديپلماسي رسانه ای ( صدا و سيما) در هدايت افکار عمومي در سياست خارجي
zip
جولای 5, 2017
قیمت 15 هزار تومان
PDF

پایان نامه نقش ديپلماسي رسانه ای ( صدا و سيما) در هدايت افکار عمومي در سياست خارجي


<b>چکيده</b>
جمهوري اسلامی ایران در سه دهه ي اخیر به دلیل تعقیب آرمان هاي انقلابی، تضاد هاي ایدئولوژیك با شرق و غرب و نیز تفاوت هاي رفتاري در حوزه ي سیاست خارجی، همواره آماج بیشترین حمله هاي رسانه اي و تبلیغاتی در افکار عمومی بین المللی بوده است؛ اما متاسفانه نقشه ي راه مناسبی براي مقابله با این هجمه ها نداشته و این در حالی است که کم کاري در این زمینه و عدم انعکاس سیاست هاي داخلی و خارجی کشورمان به ملل جهان با استفاده از ابزار هاي مناسب باعث شده زمینه براي سوء استفاده بسیاري از رسانه هاي توجیه شده ي کشورها و سازمان هاي جهانی فراهم شود که به هر شکلی که مایل باشند در ساختن افکار عمومی علیه ما وارد عمل گردند. از این رو در تحقیق پیش روي که حاصل گفتگوهاي عمقی با جمعی از کارشناسان رسانه و دیپلماسی است، سعی شد ساختار دیپلماسی رسانه اي ایران در راستاي هدایت افکار عمومی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته، عملکرد آن آسیب شناسی شده و ظرفیت هاي موردنیاز شناسایی شوند.
در این تحقیق ضمن بررسی کارکردهاي سیاسی رسانهها و خصوصاً نقش ظریف و حساس آن در روابط دیپلماتیك بین کشورها، دیپلماسی رسانهاي در جمهوري اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش سازمان صدا و سیما مورد بازشناسی
و بررسی و در حد توان آسیبشناسی قرار میدهیم. سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:

– مهمترین ویژگیهاي دیپلماسی رسانهاي موفق براي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران چیست؟
براي انجام این پژوهش از روش تحقیق اکتشافی و توصیفی استفاده می شود. براي جمع آوري اطلاعات از مطالعات کتابخانه اي شامل بررسی اسناد مدارك،کتاب ها، مقالات،گزارشات و جستجوي اینترنتی بهره گرفته شده است. که از ابزارهاي مهم آن میتوان به پرسشنامه و فیش برداري اشاره نمود.نتیجه این پژوهش این می باشد که در درون سازمان صداوسیما، ساز و کار مناسبی براي دیپلماسی رسانهاي تدارك دیده نشده است و با وجود استدلالهاي صاحبنظران در محافل گوناگون مبنی بر ضرورت تدوین استراتژي و طراحی سیستم، هنوز ضرورت سازماندهی به وضعیت کنونی مورد تردید است و صورت مسأله به طور جدي در دستور کار مسؤولان ذيربط قرار ندارد و تا زمانی که این موضوع به دغدغه اصلی و نگران کننده تبدیل نشود پیشنهادهاي ارائه شده نیز روي کاغذ و در درون قفسهها باقی خواهند ماند.

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………8
2-1اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………9
3-1اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..11
4-1سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-1تعاریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………..16
1-1-1تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………… 61
2-1-1تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………… 02
6-1روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….22
7-1روش گردآوري دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………23
8-1جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………23
9-1روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………24
فصل دوم: مبانی نظري و بررسی تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………….21
1-2تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2مبانی نظري تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………28
1-2-2نظري سازهگرایی در روابط بینالمللی……………………………………………………………………………………………… 02
2-2-2نظریههاي تعامل دیپلماسی و رسانه ………………………………………………………………………………………………… 20
3-2از دیپلماسی سنتی تا دیپلماسی عمومی……………………………………………………………………………………………………..38
4-2تعامل رسانههاي بینالمللی و دیپلماسی …………………………………………………………………………………………………….47
1-2نظریههاي تعامل دیپلماسی و رسانهها ………………………………………………………………………………………………………47
6-2تفاوت دیپلماسی پشت درهاي بسته و دیپلماسی مخفی …………………………………………………………………………………….17
7-2نظریههاي تعامل رسانههاي بین المللی و دیپلماسی …………………………………………………………………………………………61
8-2میانجیگري رسانهاي ………………………………………………………………………………………………………………………77
9-2دیپلماسی رسانهاي و امنیت ملی ……………………………………………………………………………………………………………77 4
17-2دیپلماسی رسانهاي و پرستیژ ملی ………………………………………………………………………………………………………….89
11-2مدل تعاملی رسانه و پرستیژ ملی…………………………………………………………………………………………………………..98
12-2دیپلماسی رسانهاي در شرایط بحرانی…………………………………………………………………………………………………… 177
13-2تاثیر دیپلماسی رسانهاي در زمان بحران ………………………………………………………………………………………………… 171
14-2تأثیر رسانه در میزان غافلگیري …………………………………………………………………………………………………………. 178
11-2تاثیر رسانه در میزان تهدید …………………………………………………………………………………………………………….. 113
16-2کارکردهاي دیپلماسی رسانهاي………………………………………………………………………………………………………… 117
1-16-2کارکرد برجستهسازي رسانهها در دیپلماسی رسانهاي ……………………………………………………………………………661
2-16-2نقش دیپلماسی رسانهاي در خلق رویدادهاي رسانهاي …………………………………………………………………………..602
3-16-2کارکرد مداخله گرایانه………………………………………………………………………………………………………….601
17-2مدلهاي تعامل رسانه و دستگاه دیپلماسی ……………………………………………………………………………………………… 129
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 133
1-3نوع پژوهش و روش اجراي آن …………………………………………………………………………………………………………. 134
2-3ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
3-3روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 131
فصل چهارم: جایگاه صدا و سیما در حوزه دیپلماسی رسانه اي……………………………………………………………………………….. 136
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
2-4جایگاه و نقش سازمان صدا و سیما از نظر امام راحل (ره)……………………………………………………………………………….. 138
3-4جایگاه و نقش سازمان صدا و سیما در کلام رهبر معظم انقلاب …………………………………………………………………………. 147
4-4جایگاه سازمان صداوسیما در قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 141
1-4ساختار سازمان صداوسیما در حوزه بینالملل ……………………………………………………………………………………………. 149
6-4شبکه العالم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 161
7-4پرس تی وي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 164
8-4شبکه جهانی جام جم ……………………………………………………………………………………………………………………. 169
9-4مورد پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………… 174
17-4تاکتیكهاي استفاده شده در حوزه دیپلماسی رسانهاي …………………………………………………………………………………. 177 5
11-4موفقیت دیپلماسی رسانهاي ایران از نگاه رسانههاي خارجی ……………………………………………………………………………. 184
فصل پنجم: پیشنهادها و نتیجهگیري…………………………………………………………………………………………………………… 192
1-1نتیجهگیري………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
2-1پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………… 271

ایمیل برای دریافت فایل:

 موضوعات :
مهندسی صنایع

درباره نویسنده

esmaeil 638 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *