no-img
پایان نامه مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع، ارائه مدل بهینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره


پایان نامه مهندسی صنایع

ادامه مطلب

پایان نامه مهندسی صنایع، ارائه مدل بهینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره


چكيده

آنچه كه به عنوان يك شماي كلي مي توان از هدف پايان نامه حاضر به خوانندگان و علاقمندان به مبحث نگهداري و تعميرات ارائه كرد، گامي هر چند كوچك در راستاي توسعه و بسط نظريات و تئوريها و همچنين متدهاي موجود در مبحث مديريت نت مي باشد كه به شكلي تخصصي و از مجراي متدهاي رياضي در شاخه مديريت نت پيشگيرانه به تحقيق و تفحص مي پردازد.

اگر چه اهميت و رشد روزافزون اين شاخه از علم صنايع و ضرورت پرداختن به آن، چنان براي صاحبان صنايع و صاحبنظران علم صنايع آشكار مي باشد و در واقع بيان فوايد و اهميت تحقيق در اين شاخه به مانند توضيح واضحات خواهد بود، با اين حال مفيد خواهد بود كه با ذكر تاريخچه اي به نسبت گويا و فراگير در اين پايان نامه مطلب را بيش از پيش توضيح داده تا خوانندگان در حد امكان به مطلب اشراف يابند.

هدف اصلي كه مؤلف اميدوار است تا پايان اين تحقیق به آن برسد، ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره است كه با در نظر گرفتن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف و با توجه به ناسازگاري موجود بین معیارها و همچنين با در نظر گرفتن اولويتهاي تصميم گيرنده در مسئله تعويض و نيز كمبود داده هاي خرابي كه به شكل ذاتي، جزئي جدايي ناپذير از مسائل نت مي باشد، زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه را به كمك ابزاري قدرتمند در مسائل تصميم گيري چند معياره به شكلي تعيين كند كه در آن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در بهترين تركيب وزني با يكديگر قرار بگيرند.در نهايت تصميم گيرنده قادر خواهد بود فواصل زماني تعويض را با در نظر گرفتن سه معيار به جاي در نظر گرفتن تنها يك معيار ايجاد كند.همچنين اين مدل احتمالات پيشين مرتبط به پارامترهای تابع خرابی را نيز در نظر گرفته و از مجرای رویکرد بیزی به محاسبه مقادیر هر سه معیار در گزینه های زمانی مورد نظر می پردازد.به منظور تصميم گيري در رابطه با انتخاب بهترين گزينه زماني جهت تعويض به شكلي كه هر سه معيار قابليت اطمينان، هزينه و زمان توقف را بطور همزمان در نظر بگيرد از ابزاري بسيار مفيد و كارا به نامPROMETHEE II كه به عنوان پشتيبان تصميم به تصميم گيرنده در فرايند انتخاب و تصميم گيري كمك مي كند، استفاده مي شود.به منظور تشريح گوياتر و همچنين به تصوير كشيدن شرايط مسئله، گزينه هاي زماني مورد نظر و نتايج بدست آمده توسط مدل ارائه شده، از يكي ديگر از اعضاي خانواده متد PROMETHEE با نام PROMETHEE GAIA استفاده شده است.علاوه بر آن تحليل حساسيت نتايج كه به تصميم گيرنده در فرايند پيش روي او كمك شاياني مي كند بوسيله اين متد به تصوير كشيده مي شود.به منظور استفاده از متدهاي خانواده PROMETHEE از نرم افزار Decision Lab استفاده خواهد شد.ذكر يك كاربرد عددي نزدیک به شرایط واقعی، مدل ارائه شده را تشريح كرده و اثربخشي مدل را با توجه به اولويتهاي تصميم گيرنده نشان مي دهد.

ذکر این نکته قابل توجه است که مزیت تحقیق حاضر ناشی از وسعت دید آن و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و درگیر در مسئله زمانبندی نگهداری و تعمیرات است.لذا چشمگیرترین نتیجه تحقیق را می توان در لزوم برخورد با مسئله تصمیم گیری زمانبندی نت به صورت چند معیاره دانست.

کلمات کلیدی: نت پیشگیرانه، تعویض، رویکرد بیزی، تصمیم گیری چند معیاره.

 

اهداف تحقيق

همانطور كه در چكيده و همچنين در خلال مطالب قبلي نيز اشاره شد، اولين هدفي كه اين تحقيق دنبال مي كند “ارائه يك الگوي بهينه تعميرات پيشگيرانه” مي باشد كه بتواند پاسخگوي نياز تصميم گيرندگان در مسائل تصميم گيري مربوط به تعیین زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه باشد.

به منظور نيل به اين هدف، هدف دوم تحقيق با عنوان “تعيين معيارهاي مناسب تصميم گيري در مدل ارائه شده تعميرات پيشگيرانه” به شكلي كه به بهترين وجه ابعاد مختلف مسئله را در بر گرفته و در فرايند تصميم گيري در ايجاد نتيجه اي واقعي و فراگير به تصميم گيرنده كمك كنند، مطرح مي شود.

در نهایت هدف سوم تحقيق حاضر كه هدف نهايي محقق بوده با عنوان “بدست آوردن نتايج پايدار با استفاده از نمايش گرافيكي نتايج و تحليل حساسيت نتايج” مي باشد كه تصميم گيرندگان را در راستاي بدست آوردن نتايج پايدار و قابل اطمینان ياري مي بخشد.

 

1-3 پرسشهاي تحقيق

سوالاتي كه اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به آنها می باشد شامل 3 پرسش ذيل است:

1-مدل بهينه تصميم گيري چند معياره نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از روش PROMETHEE II و با رويکرد بيزي داراي چه ويژگيهايي مي باشد؟
2-معيارهاي مناسب مدل پيشنهادي چيست؟
3-چگونه مي توان با استفاده از تحليل حساسيت نتايج و تحليل گرافيكي آنها توسط PROMETHEE GAIA نتايج پايدار بدست آورد؟

 

1-4 ساختار تحقيق

این تحقیق در پنج فصل به نگارش درآمده است:

فصل اول به ارائه مقدمه ای از موضوع تحقیق و مولفه های درگیر در موضوع تحقیق می پردازد.

فصل دوم به ارائه ادبیات و پیشینه ای از موضوع تحقیق می پردازد.

فصل سوم به ارائه مدل تحقیق و فرایند شکل گیری آن می پردازد.

فصل چهارم به ارائه یک مثال عددی و بحث و بررسی و تحلیل آن می پردازد.

فصل پنجم به ارائه نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی می پردازد.

 

فرمت پروژه: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:81

 

فهرست مطالب

چكيده

1- كليات تحقيق

1-1 بيان مساله

1-2 اهداف تحقيق

1-3 پرسشهاي تحقيق

1-4 ساختار تحقيق

2- ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1 مروري بر مبحث نگهداري و تعميرات

2-1-1 اهداف مدیریت نگهداري و تعميرات

2-1-2 محدوديتهاي استقرار سیستم نگهداري و تعميرات

2-1-3 چالشهاي استقرار سیستم نگهداري و تعميرات

2-2 سیاستهای نت

2-2-1 سیاستهای نگهداري و تعميرات پیشگیرانه

2-2-1-1 سياست نت پيشگيرانه وابسته به زمان

2-2-1-2 سياست نت پيشگيرانه متناوب

2-2-1-3 سياست حد خرابي

2-2-1-4 سياست PM متوالي

2-2-1-5 سياست حد تعمير

2-2-1-6 سياست شمارش تعداد تعمير و زمان مرجع

2-3 سياستهاي بهينه نت

2-4 مدلهاي بهينه سازي نگهداری و تعمیرات

2-4-1 تکنيکهاي مدل سازي بهينه

2-5 تصميم گيري چند معياره Multicriteria Decision Making

2-5-1 کاربرد تصمیم گیری چندمعیاره در نت

2-5-2 رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره

2-5-2-1 رویکردهای رتبه بندی

2-5-2-1-1 خانواده PROMETHEE

2-5-2-1-1-1 تاريخچه

2-5-2-1-1-2 تشریح متدولوژی PROMETHEE

2-5-2-1-1-3 اطلاعات مورد نياز رویکرد PROMETHEE

2-5-2-1-1-4 روشهای PROMETHEE Iو PROMETHEE II

2-5-2-1-1-4-1 PROMETHEE I رتبه بندي جزئي

2-5-2-1-1-4-2 PROMETHEE II رتبه بندي کامل

2-5-2-1-1-4-3 پروفايل یک گزينه

2-5-2-1-1-5 مدول تعاملي- ديداري GAIA

2-5-2-1-1-6 نرم افزار Decision Lab

2-6 تاريخچه اي از کاربرد رویکردهای تصميم گيري چند معياره در مسائل نت

2-7 رويکرد بيزي

2-7-1 تصمیم گیری بدون انجام تجربه

2-7-2 رویکرد بیزی در نت

3- مدل تصميم گيري

3-1 کاربرد مدلهای ریاضی در مباحث نت

3-2 مفاهیم آماری پیش نیاز

3-2-1 تابع توزیع و چگالی طول عمر

3-3 تخمین پارامترهای توزیع خرابی

3-4 مدلسازی معیارها

3-4-1 محاسبه تابع قابلیت اطمینان 56

3-4-2 محاسبه تابع هزینه 57

3-4-3 محاسبه تابع زمان توقف

3-5 مدل تصمیم گیری

3-6PROMETHEE GAIA و تحلیل حساسیت نتایج

4- مثال عددي

4-1 مثال عددی

4-1-1 مقادیر عددی

4-1-2 تحلیل عددی ارتباطات سه معیار

4-1-3 تعیین بهترین گزینه زمانی

4-2 ارائه و تحلیل گزارشات

4-2-1 گزارش رتبه بندی PROMETHEE II

4-2-2 سطح GAIA و تحلیل آنژ

4-3 تحلیل حساسیت نتایج

5- نتایج تحقیق و پیشنهادات آتی

5-1 نتایج تحقیق

5-2 پیشنهادات آتی

[purchase_link id=”1490″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

esmaeil 638 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *