cri>پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات | دانلود پایان نامه بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در شرایط شوری - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات
no-img
پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

دانلود پایان نامه بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در شرایط شوری - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات


پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی توانایی باکتری های جدا شده از طوقه پسته در کرمان برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در شرایط شوری


چکیده

یکی از مهمترین بیماریهاي درختان پسته پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز) ناشی از گونه هاي مختلف قارچ Phytophthora می باشدد که هر ساله باعث از بین رفتن تعداد بسیاري از درختان بارور و غیربارو می شود.روشهای مختلفی از جمله کنترل بیولوژیک

برای مدیریت این بیماری توصیه شده است . بررسی توانایی باکتریهای جداسازی شده از باغ های پسته کرمان جهت مدیریت کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته در شرایط شوری با توجه به خاک منطقه هدف اصلی این مطالعه به شمار می آید.

از محل طوقه و ریشه درختان پسته آلوده به بیماري گموز Phytophtora جداسازی و شناسایی گردید . همچنین از خاک در مناطق مختلف پسته کاری استان کرمان با شوری و دوره خشکی متفاوت طی فصول مختلف و از ناحیه رایزوسفر باغات پسته نمونه برداری صورت گرفت. جداسازی جدایه های باکتریایی با استفاده از روش سریهای رقت و محیط کشت عمومی انجام شد. از میان 400 کلونی جداسازی شده 170 باکتری مختلف تشخیص داده شد که از این تعداد 19 جدایه ی باکتریایی پس از غربال اولیه از طریق آزمون کشت متقابل ، تولید مواد فرار ، تولید مواد غیر فرار و تولید ترکیبات خارج سلولی انتخاب و در هدایت های الکتریکی مختلف(20،12،8،4،2 )دسی زیمنس بر متر از طریق آزمون های کشت متقابل ، تولید مواد فرار ، تولید مواد غیر فرار و تولید ترکیبات خارج سلولی مورد مطالعه قرار گرفتند که از این میان 5 باکتری با بیشترین درصد تاثیر انتخاب و از طریق روش های ژنتیکی و نعیین توالی بخشی از ژن 16srDNA ریبوزومی مورد شناسایی قرار گرفتند که از میان آنها 3 باکتری که دارای بیشترین درصد بازدارندگی بودند در هدایت های الکتریکی مختلف(20،12،8،4،2 )دسی زیمنس بر متر در شرایط گلخانه استفاده و برهمکنش جدایه های باکتریایی و سطوح مختلف شوری بر کاهش وقوع بیماری و همچنین برهمکنش جدایه های باکتریایی و سطوح مختلف شوری بر فاکتورهای رشدی گیاه مورد مطلعه قرار گرفت.

فهرست منابع

چکیده. 11

فصل اول. 12

مقدمه. 13

فصل دوم. 14

1- تاريخچه. 15

2-1- اهميت اقتصادي و سطح زير کشت. 16

3-1- ارزش غذايي پسته. 17

4-1- گياهشناسي پسته. 18

5-1- مهمترين گونه¬هاي جنس پسته. 18

6-1- ويژگيهاي اکولوژيکی پسته. 20

7-1- مهمترين ارقام پسته. 21

9-1- مهمترين بيماريهاي پسته. 23

1-9- 1- ماسوي پسته (Stigmatomycosis). 23

2-9- 1-كپك ناشی از Aspergillus flavus24

3-9- 1-پژمردگي ورتيسيليومي پسته (verticillium wilt Pistachio)  24

4-9- 1- پوسيدگي رايزوكتونيايي طوقه وريشه پسته (Rhizoctonia solani)  25

5-9- 1-بیماری سرخشکیدگی شاخه های پسته  25

6-9- 1- پوسيدگي طوقه وريشه (انگومك) پسته  26

1-6-9- 1- رده بندي عامل بيماري( P. megasperma)  27

2-6-9- 1-مشخصات عامل بیماری( Ph.megasperma)  28

3-6-1- 9-میزان پراکندگی، دامنه میزبانی و نحوه خسارت Ph. megasperma  29

4-6-9- 1- علائم بیماری پوسيدگي طوقه وريشه در پسته  29

5-6-9- 1-چرخه زندگی عامل بیماری(Ph.megasperma)  29

6-6-9- 1-عوامل موثر برتوسعه و پیشرفت بیماری  30

7-6-9- 1-عکس العمل پایه های پسته به گونه های Phytophthora  30

8-6-9- 1-انتشار گونه هایPhytophthora در آب  31

9-6-9- 1-کنترل بیماری پوسيدگي طوقه وريشه پسته  31

11-6-9- 1- مروری بر دستاوردهای پیشین در زمینه کنترل بیولوژیکی فیتوفتورا :. 33

1-2- تاريخچه و اهميت كنترل بيولوژيك. 37

2-2-كنترل بيولوژيك. 38

3-2- ویژگی های مهم يك عامل بیوکنترل. 38

1-3-2- روابط بین ميزبان و بيمارگر. 38

2-3-2- روابط بین ميزبان و عامل بیوکنترل  39

3-3-2- روابط بین بيمارگر و عامل بیوکنترل  39

4-2- ملاحظات اکولوژيکي در کنترل بيولوژيک  39

1-4-2- خاک هاي بازدارنده بیماری ((Suppressive soil39

2-4-2- افزايش مواد آلي و كمپوست ها به خاك  41

5-2- نقش موجودات زنده در كنترل بيولوژيك بيماري ها  41

6-2- روشهاي فعاليت عوامل بیوکنترل. 42

1-6-2- روشهاي فعاليت غير مستقيم. 42

2-6-2- روشهاي فعاليت مستقيم. 42

1-2-6-2- رقابت. 42

2-2-6-2- پارازيتيسم. 42

3-2-6-2- آنتي بيوتيك ها. 43

1-3-2-6-2- توليد آنتي¬بيوتيك. 43

2-3-2-6-2- آنتي¬بيوتيك ها در كشاورزي  44

3-3-2-6-2-توليد آنتي¬بيوتيك و تقابل با ميكروارگانيسم هاي خاك  44

4-3-2-6-2- شواهد ژنتيكي از نقش آنتي بيوتيك ها در بيوكنترل  45

7-2- كاربرد مخلوط آنتاگونيست ها. 45

8-2- تلفيق عوامل بيوكنترل با سموم شيميايي  46

9-2- توليد انبوه عوامل بيوكنترل. 46

10-2- نقش باکتری های Pseudomonas و Bacillusدر کنترل بیولوژیکی  47

1-10-2- Pseudomonas47

2-10-2- Bacillus49

فصل سوم. 51

1-3 جداسازی عامل بیماری. 52

2-3 جداسازی. 52

1-2-3- جداسازی عامل بیماری از بافت گیاه بیمار  52

2-2-3- جداسازی عامل بیماری از خاک. 53

1-2-2-3- استفاده از برگ مرکبات. 53

3-3- خالص سازی عامل بیماری. 53

4-3 تشخیص عامل بیماری. 53

1-4-3 تولید اسپورانژیوم. 54

2-4-3 بررسی میزان رشد در دما های مختلف  54

6-3 روش نگهداري جدايه‌هايPhytophthora. 55

7-3 نمونه‌برداري از خاك باغات پسته جهت جداسازی آنتاگونيست  55

رایزوسفر درخت پسته. 59

8-3 جداسازي جدایه های باكتريایی ازخاک باغ و رایزوسفر باغ پسته  63

9-3 خالص‌سازي استرين ‌ها. 63

10-3 نگهداري استرين ‌هاي خالص شده64

1-10-3 نگهداري در آب مقطر استريل64

2-10-3 نگهداري برروي محيط كشت NA64

11-3 شناسايي جدایه ها64

12-3 بررسي تاثیر بازدارندگی جدايه‌هاي باكتريايي روی رشد رویشی p.megasperma64

1-12-3 کشت متقابل. 64

2-12-3 آزمون کلروفرم. 64

3-12-3 بررسي مواد فرار جدایه های باکتریایی روی رشد رویشیP.megasperma. 65

-12-3 بررسي تأثير ترشحات مايع خارج سلولي روی رشد رویشی P.megasperma  66

3-13 تاثیر بازدارندگی جدايه‌هاي باكتريايي بر رشد P. megasperma  66

1-13-3 کشت متقابل. 66

2-13-3 آزمون کلرفرم در هدایت های الکتریکی دلخواه  68

3-13-3 تست مواد فرار در هدایت های الکتریکی دلخواه  69

-13-3 بررسي تأثير ترشحات مايع خارج سلولي اتوكلاو شده روی رشد رویشیP.megasperma 69

14-3 مطالعات گلخانه ای. 70

1-14-3 انتخاب جدایه های باکتریایی جهت بررسی تاثیر فعالیتهای آنتاگونیستی. 70

-2-14-3-کاشت پسته. 70

3-14-3- رساندن خاک گلدانها به هدایت های الکتریکی دلخواه  71

4-14-3-تکثیر اینوکلوم قارچP.megaspermaروی دانه گندم  71

5-14-3- تهیه اینوکلوم از جدایه های آنتاگونیست  72

6-14-3- مایه زنی گلدانها با قارچP.megasperma و جدایه های باکتری  72

فصل چهارم. 74

1-4- شناسایی قارچ P. megasperma. 75

2-4بررسی میزان رشدشعاعی قارچP.megasperma در هدایت های الکتریکی مختلف. 75

هدایت های الکتریکی. 76

3-14 آزمون بیماریزایی روی نهال های پسته رقم موسی آبادی  76

4-4 بررسی رهمکنش جدایه های مختلف باکتریایی با قارچ P.megasperma  76

1-4-4 بررسی برهمکنش بین جدایه های مختلف باکتریایی با قارچ P.megasperma. 76

1-1-4-4 کشت متقابل. 77

2-1-4-4 آزمون کلرفرم یا تست مواد غیر فرار در هدایت الکتریکی مختلف  79

3-1-4-4- آزمون تولید مواد فرار در هدایت های الکتریکی مختلف  82

4-1-4-4- آزمون تولید آنتی بیوتیک در هدایت های الکتریکی مختلف  83

2-4-4- بررسی برهمکنش بین جدایه های مختلف باکتریایی با قارچ P.megasperma. 86

1-2-4-4کشت متقابل. 86

2-2-4-4 آزمون کلروفرم یا تست مواد غیر فرار  86

3-2-4-4 بررسي مواد فرار ضدقارچي. 87

4-2-4-4- بررسی درصد بازدارندگی تولید آنتی بیوتیک  87

10-4- مطالعات مولکولی. 88

11-4مطالعات گلخانه ای. 88

1-11-4- بررسی تاثیر جدایه های آنتاگونیست و هدایت های الکتریکی   88

1-1-11-4- طول ساقه. 88

2-1-11-4-وزن تر ساقه. 89

3-1-11-4- وزن خشک ساقه. 89

4-1-11-4- وزن خشک ریشه. 89

تصویر3- علائم بیماری در محل طوقه آلوده به بیماری  102

تصویر4- آزمون کشت متقابل جدایه شماره 123  102

تصویر5- آزمون کلرفرم جدایه شماره123. 103

تصویر6-تولید مواد فرار در جدایه شماره 123  103

تصویر7-مایه زنی گلدانهاباp.megasperma. 104

منابع. 106موضوعات :
پایان نامه

درباره نویسنده

esmaeil 640 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *