no-img
پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود ترجمه زایمان بدون درد با گاز انتونوکس


پایان نامه مهندسی صنایع

ادامه مطلب

دانلود ترجمه زایمان بدون درد با گاز انتونوکس


چکیده 

زمینه و هدف: هر سال بیش از ۱۵۰ میلیون زن در کشورهاي توسعه یافته حامله می شوند کـه بـراي عـده اي از آنـان،زایمان رضایت بخش نبوده و با درد و ترس همراه است. یکی از راه هاي تسکین درد زایمان، اسـتفاده از گـاز انتونـوکساست. به دلیل دیدگاه هاي متناقض مردم و جامعه، این پژوهش در راستاي درك واقعی تجربه افراد و بـا هـدف توصـیفتجارب مادران از زایمان با استفاده از گاز انتونوکس انجام شد.

مواد و روش ها: در این پژوهش کیفی از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شده است. ۳۰ نفر از مادران باردار که در بخش زایمان  بیمارستان تأمین اجتماعی شهر همدان از گاز انتونوکس براي تسکین درد زایمان استفاده نمودند، مصاحبه عمیـقصورت گرفت و براي تجزیه و تحلیل یافته ها از روش کلایزي استفاده شد. روایی و پایـایی مطالعـه از طریـق توجـه بـهمحورهاي ارزش واقعی، کاربردي بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن حاصل گشت.

یافته ها : بیشترین دلیل انتخاب انتونوکس به علت سهولت استفاده از روش و کم بودن عوارض آن بـود. اکثـر مـادراناحساس خوبی به علت خود کنترلی روش داشتند و رضایتمندي اکثر آنها به علت کاهش دردهاي زایمانی بـدون داشـتنعوارض جدي و قطع عوارض به دنبال قطع روش بود. بیشترین شکایت مادران سرگیجه متعاقب استفاده از روش بود.

نتیجه گیري : با توجه به تجربه مثبت مادران از زایمان بدون درد با انتونوکس، استفاده از این روش با هدف کاهش دردزایمان و کاهش میزان سزارین هاي انتخابی توصیه شده و بررسی این نوع بی حسی در مراکز دیگر، در نمونه هاي بزرگ تر و هم چنین مقایسه آن با دیگر روش هاي بیدردي پیشنهاد می شود.

[purchase_link id=”1328″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]موضوعات :
ترجمه

درباره نویسنده

esmaeil 638 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *